ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ АД е създадено през 1969 година за изграждането на АЕЦ “Козлодуй” като Строително управление към СО “Промишлено строителство” София, обособено като самостоятелна ДФ, вписана в Търговския регистър на Врачанския окръжен съд по фирмено дело № 1551/1991 година.

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Органи на управление са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Дружеството е специализирано в извършването на строително – монтажни дейности и предмета му на дейност е следния : проектиране, изпълнение и ремонт на жилищни, промишлени и други сгради и на строителни съоръжения, производство на стоманобетонови, метални и други конструкции, изделия и полуфабрикати; услуги със строителна техника и автотранспорт, търговия в страната и чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, международни превози на товари с автомобили и спедиторска дейност.

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ АД разполага със своя собствена материално – техническа база, която задоволява нуждите на дружеството и извършва комплексни услуги на клиенти :

  • Бетонов завод, произвеждащ бетонови разтвори по марки и класове;
  • Варово стопанство;
  • Корпус за специални метални конструкции и арматурни изделия, който заготвя и монтира арматурни изделия и метални конструкции;
  • Виброполигон, произвеждащ виброелементи /панели, капаци, бордюри/, гаражни клетки;
  • Собствено оборудване, машини и технически съоръжения, собствен транспорт;
  • Акредитирана строителна лаборатория за изпитване на строителни материали, строителни разтвори и бетон, почви.

Дружеството разполага със Собствена работна ръка - висококвалифицирани специалисти и работници, управленчески, инженерно-технически и изпълнителски персонал.

През 40-годишната си история дружеството се утвърди като сериозен партньор в строителния бранш.

В годините на усилено изграждане на 6-те енерго блока на АЕЦ Козлодуй дружеството е Главен изпълнител на обекта и изпълнител на основните видове СМР, в по-голяма степен уникални за строителството като обем и технология и през които работещите натрупаха богат опит.

Качествената и в срок изпълнявана работа по изграждане на АЕЦ е основание за проявен интерес и в последствие съвместни проекти с много фирми.

След въвеждане на VІ-ти блок в експлоатация, дружеството пренасочва усилията си към разширяване обхвата на извършваните дейности.

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ АД извършва дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност - кранове стрелови тип, монтирани на автомбили или на самоходни или несамоходни шасита, поддържане на мостови, козлови и кулови кранове и електрически телфери.

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ АД извършва жилищно и промишлено строителство, строително – ремонтни и възстановителни работи на обекти от гражданско и пътно строителство, хидроизолация, монтаж на вентилационна и отоплителна техника, тръбопроводи, заготовка и монтаж на метални конструкции и арматурни изделия, услуги със строителна и транспортна техника при спазване на договорените срокове и с високо качество.

 

Политика по управление

Ръководството, в лицето на Изпълнителния директор на ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛУДУЙ АД официално декларира своята Политика по управление. Можете да изтеглите файла съдържащ нашата политика по управление от ТУК